Історична географія з основами етнографії
(Історична географія з основами етнографії)

Історична географія з основами етнографії
Характеристика навчальної дисципліни: нормативна дисципліна циклу природничо-наукової підготовки.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS:54 год./ 1,5 кредита ECTS із них:
Лекцій: 20 год.
Самостійної роботи: 28 год.
Форма підсумкового контролю: залік