Методи географічних досліджень копіювання 1
(Методи географічних досліджень_1)

Вибіркова. Цикл професійної та практичної підготовки. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS:135 год/4  (2)кредити ECTS із них:
Лекції 16 год./ 8 год
Практичних занять 16 год /8 год

Форма підсумкового контролю: іспит

1.1. Мета викладання дисципліни
Мета даного курсу – ознайомлення студентів з основними методами фізико-географічних досліджень ландшафтних комплексів, оволодіння студентами практичних навичок проведення зйомки території (на місцевості та картою), уміння студентами використовувати набуті знання при підготовці до написання курсових, бакалаврських та дипломних робіт.
Окрім того, студенти повинні вміти у польових умовах провести зйомку території, уміти користуватися гірничим компасом, складати робочі карти, читати тектонічні та геологічні карти.

1.2. Завдання вивчення дисципліни
– охарактеризувати науково-методологічну організацію курсу;
– виявити особливості розвитку ландшафтознавчого картографування та встановити характерні риси його етапів;
– здійснити аналіз особливостей проектування ландшафтних карт;
– дати характеристику виробничої оцінки ландшафтних карт.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:
У процесі вивчення курсу “Методів географічних досліджень” студент повинен:

 знати основні поняття, теоретичні положення;
 знати і розуміти основні поняття методів географічного картографування, особливості, завдання, функції, структуру;
 розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові;
 знати і уміти основні особливості складання, аналізу й оцінки ландшафтних карт.