Теорія і методологія географічної науки
(Теорія і методологія географічної науки )

Нормативна дисципліна циклу природничо-наукової підготовки.

Загальна кількість годин та кредитів ECTS – 108/3 кредита ECTS із них:

Лекцій: 30 год.

Семінарських занять: 17 год.

Самостійної роботи: 57 год.

Форма підсумкового контролю: іспит.