Ландшафтна екологія
(Ландшафтна екологія)

Вибіркова. Цикл професійної та практичної підготовки. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS:108 год/4  (3)кредити ECTS із них:
Лекції 16 год./ 8 год
Практичних занять 16 год /8 год

Форма підсумкового контролю: залік

1.1. Мета і завдання дисципліни
Постійне погіршення екологічного стану території України потребує пошуків  конкретних підходів до вивчення, екологічної оцінки ландшафтного середовища.
Оцінка стану ландшафтного середовища на різних рівнях виконується шляхом аналізу даних польових досліджень та фондових матеріалів конкреної території. Результатом такого аналізу є зведена ландшафтно - екологічна карта та пояснювальна записка до неї, які можна використовувати в прикладних цілях (виробничих, планувальних, рекреаційних, санітарно - гігієнічних та iн.)
Метою вивчення ландшафтної екології є грунтовна підготовка студентів з основ даного курсу, вироблення навичок та умінь використання ландшафтної інформації для екологічної оцінки конкретної місцевості та об'єктів народного господарства.
2.2. Основне завдання курсу
Основне завдання курсу "Ландшафтна екологія" - розв'язання проблем, пов'язаних із засвоєнням студентами науково - методичних i практичних нави-чок аналізу та оцінки ландшафтно - екологічної ситуації для потреб різних галу-зей народного господарства, охорони та раціонального використання ландшафт-ного середовища  i поліпшення стану здоров'я населення.
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:
Студенти повинні вивчити і знати:
•    вільне володіння теоретичним матеріалом;
•    засвоєння основних понять та визначень;знання та володіння мето-дами ландшафтно-екологічних досліджень;
•    вироблення навичок та умінь використання ландшафтної інформації для екологічної оцінки конкретної місцевості та об'єктів народного господарства.