Інформаційні системи і ГІС-технології у геодезії та землеустрої
(ІС-ГІС)

Інформаційні системи і ГІС-технології у геодезії та землеустрої

Характеристика навчальної дисципліни: Вибіркова, цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 216 год.; 6 кредитів ЕСТS

із них:

Лекції: 32 год.

Лабораторних занять: 64 год.

Самостійної роботи: 114 год.

Форма підсумкового контролю: іспит