• Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні та засвоєнні на практиці студентами навичок роботи з комп’ютером та опанування системами розрахунків і візуалізації результатів досліджень.

  Основні завдання навчальної дисципліни:

  -                       навчити студентів працювати з комп’ютером на рівні користувача;

  -                       навчити студентів-метеорологів використовувати комп’ютерну техніку для власних досліджень;

  -                       проаналізувати можливості комп’ютера для розрахунків, таблиць, графіків, побудови карт та навчити студентів використовувати ці можливості на практиці;

  -                       навчити студентів працювати з макросами та писати нескладні програми на мовах VBA та Visual Basic для власних досліджень;

  -                       навчити студентів в повному об’ємі використовувати можливості текстового редактора Word, створювати власні презентації для представлення результатів досліджень широкому загалу;

  -                       навчитися обробляти картографічний матеріал у пакетах Macromedia Flash, MapInfo, Bryce 3D;

  -                       використовувати можливості Internet.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  знати: основні етапи розвитку інформаційних систем та технологій; складов інформаційних систем; класифікаційні схеми інформаційних систем; властивості інформації, загрози інформації; принципи організації захисту інформації

  вміти: розрізняти загрози інформації, працювати з інформацією баз даних та АІС ДВК "Підземні води" та "Поверхневі води" зокрема, оцифровувати картографічний матеріал.

   

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4,0 кредити ECTS (з них 30 год. відведено на лекції, 30 год. – на практичні роботи, 60 год. – на самостійну роботу).